Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Discriminative Topic Mining via Category-Name Guided Text Embedding

Yu Meng, Jiaxin Huang, Guangyuan Wang, Zihan Wang, Chao Zhang, Yu Zhang, Jiawei Han


Anthology ID:
DBLP:conf/www/MengHWWZZ020
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2121–2132
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380278
DOI:
10.1145/3366423.3380278
DBLP:
conf/www/MengHWWZZ020
BibTeX:
Download