Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

A Generic Edge-Empowered Graph Convolutional Network via Node-Edge Mutual Enhancement

Pengyang Wang, Jiaping Gui, Zhengzhang Chen, Junghwan Rhee, Haifeng Chen, Yanjie Fu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangGCRCF20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2144–2154
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380280
DOI:
10.1145/3366423.3380280
DBLP:
conf/www/WangGCRCF20
BibTeX:
Download