Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Understanding Electricity-Theft Behavior via Multi-Source Data

Wenjie Hu, Yang Yang, Jianbo Wang, Xuanwen Huang, Ziqiang Cheng


Anthology ID:
DBLP:conf/www/Hu0WHC20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2264–2274
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380291
DOI:
10.1145/3366423.3380291
DBLP:
conf/www/Hu0WHC20
BibTeX:
Download