Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

A Multimodal Variational Encoder-Decoder Framework for Micro-video Popularity Prediction

Jiayi Xie, Yaochen Zhu, Zhibin Zhang, Jian Peng, Jing Yi, Yaosi Hu, Hongyi Liu, Zhenzhong Chen


Anthology ID:
DBLP:conf/www/XieZZPYHLC20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2542–2548
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380004
DOI:
10.1145/3366423.3380004
DBLP:
conf/www/XieZZPYHLC20
BibTeX:
Download