Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

A Cue Adaptive Decoder for Controllable Neural Response Generation

Weichao Wang, Shi Feng, Wei Gao, Daling Wang, Yifei Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangFGW020
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2570–2576
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380008
DOI:
10.1145/3366423.3380008
DBLP:
conf/www/WangFGW020
BibTeX:
Download