Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Heterogeneous Graph Transformer

Ziniu Hu, Yuxiao Dong, Kuansan Wang, Yizhou Sun


Anthology ID:
DBLP:conf/www/HuDWS20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2704–2710
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380027
DOI:
10.1145/3366423.3380027
DBLP:
conf/www/HuDWS20
BibTeX:
Download