Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Exploiting Aesthetic Preference in Deep Cross Networks for Cross-domain Recommendation

Jian Liu, Pengpeng Zhao, Fuzhen Zhuang, Yanchi Liu, Victor S. Sheng, Jiajie Xu, Xiaofang Zhou, Hui Xiong


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiuZZLSX0X20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2768–2774
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380036
DOI:
10.1145/3366423.3380036
DBLP:
conf/www/LiuZZLSX0X20
BibTeX:
Download