Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Future Data Helps Training: Modeling Future Contexts for Session-based Recommendation

Fajie Yuan, Xiangnan He, Haochuan Jiang, Guibing Guo, Jian Xiong, Zhezhao Xu, Yilin Xiong


Anthology ID:
DBLP:conf/www/Yuan0JGXXX20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
303–313
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380116
DOI:
10.1145/3366423.3380116
DBLP:
conf/www/Yuan0JGXXX20
BibTeX:
Download