Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Beyond Clicks: Modeling Multi-Relational Item Graph for Session-Based Target Behavior Prediction

Wen Wang, Wei Zhang, Shukai Liu, Qi Liu, Bo Zhang, Leyu Lin, Hongyuan Zha


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangZLLZLZ20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
3056–3062
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380077
DOI:
10.1145/3366423.3380077
DBLP:
conf/www/WangZLLZLZ20
BibTeX:
Download