Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Structure-Feature based Graph Self-adaptive Pooling

Liang Zhang, Xudong Wang, Hongsheng Li, Guangming Zhu, Peiyi Shen, Ping Li, Xiaoyuan Lu, Syed Afaq Ali Shah, Mohammed Bennamoun


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhangWL0SLLSB20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
3098–3104
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380083
DOI:
10.1145/3366423.3380083
DBLP:
conf/www/ZhangWL0SLLSB20
BibTeX:
Download