Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Deep Global and Local Generative Model for Recommendation

Huafeng Liu, Liping Jing, Jingxuan Wen, Zhicheng Wu, Xiaoyi Sun, Jiaqi Wang, Lin Xiao, Jian Yu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiuJWWSWXY20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
551–561
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380138
DOI:
10.1145/3366423.3380138
DBLP:
conf/www/LiuJWWSWXY20
BibTeX:
Download