Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

paper2repo: GitHub Repository Recommendation for Academic Papers

Huajie Shao, Dachun Sun, Jiahao Wu, Zecheng Zhang, Aston Zhang, Shuochao Yao, Shengzhong Liu, Tianshi Wang, Chao Zhang, Tarek F. Abdelzaher


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ShaoSWZZYLWZA20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
629–639
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380145
DOI:
10.1145/3366423.3380145
DBLP:
conf/www/ShaoSWZZYLWZA20
BibTeX:
Download