Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

LightRec: A Memory and Search-Efficient Recommender System

Defu Lian, Haoyu Wang, Zheng Liu, Jianxun Lian, Enhong Chen, Xing Xie


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LianWLLC020
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
695–705
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380151
DOI:
10.1145/3366423.3380151
DBLP:
conf/www/LianWLLC020
BibTeX:
Download