Main » WWW » 2020 » WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Traffic Flow Prediction via Spatial Temporal Graph Neural Network

Xiaoyang Wang, Yao Ma, Yiqi Wang, Wei Jin, Xin Wang, Jiliang Tang, Caiyan Jia, Jian Yu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/Wang0WJWTJY20
Volume:
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1082–1092
URL:
https://doi.org/10.1145/3366423.3380186
DOI:
10.1145/3366423.3380186
DBLP:
conf/www/Wang0WJWTJY20
BibTeX:
Download