Main » WWW » 2020 » Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

Towards Web-based Etymological Hanzi Learning

Yong Cheng, Sijia Ma, Jun Chen, Yingying Zhao, Yaolin Chen, Jingtao Wang, Jia Xing, Wenhui Guo, Yushi Jing, Genze Wu, Wenli Zhu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ChengMCZCWXGJWZ20
Volume:
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
158–162
URL:
https://doi.org/10.1145/3366424.3383531
DOI:
10.1145/3366424.3383531
DBLP:
conf/www/ChengMCZCWXGJWZ20
BibTeX:
Download