Main » WWW » 2020 » Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020 »

EasyAug: An Automatic Textual Data Augmentation Platform for Classification Tasks

Siyuan Qiu, Binxia Xu, Jie Zhang, Yafang Wang, Xiaoyu Shen, Gerard de Melo, Chong Long, Xiaolong Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/QiuXZWSMLL20
Volume:
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020
Year:
2020
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
249–252
URL:
https://doi.org/10.1145/3366424.3383552
DOI:
10.1145/3366424.3383552
DBLP:
conf/www/QiuXZWSMLL20
BibTeX:
Download