Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 2 »

A QoS-aware virtual machine scheduling method for energy conservation in cloud-based cyber-physical systems

Lianyong Qi, Yi Chen, Yuan Yuan, Shucun Fu, Xuyun Zhang, Xiaolong Xu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/QiCYFZX20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 2
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1275–1297
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-019-00684-y
DOI:
10.1007/s11280-019-00684-y
DBLP:
journals/www/QiCYFZX20
BibTeX:
Download