Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 2 »

Matching of social events and users: a two-way selection perspective

Zikai Yin, Tong Xu, Hengshu Zhu, Chen Zhu, Enhong Chen, Hui Xiong


Anthology ID:
DBLP:journals/www/YinXZZCX20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 2
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
853–871
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-019-00724-7
DOI:
10.1007/s11280-019-00724-7
DBLP:
journals/www/YinXZZCX20
BibTeX:
Download