Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 3 »

Spectral clustering via half-quadratic optimization

Xiaofeng Zhu, Jiangzhang Gan, Guangquan Lu, Jiaye Li, Shichao Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhuGLLZ20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 3
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1969–1988
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-019-00731-8
DOI:
10.1007/s11280-019-00731-8
DBLP:
journals/www/ZhuGLLZ20
BibTeX:
Download