Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 3 »

Geographical address representation learning for address matching

Shuangli Shan, Zhixu Li, Qiang Yang, An Liu, Lei Zhao, Guanfeng Liu, Zhigang Chen


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ShanLYLZLC20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 3
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2005–2022
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-020-00782-2
DOI:
10.1007/s11280-020-00782-2
DBLP:
journals/www/ShanLYLZLC20
BibTeX:
Download