Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 3 »

An enhanced wildcard-based fuzzy searching scheme in encrypted databases

Jiaxun Hua, Yu Liu, He Chen, Xiuxia Tian, Cheqing Jin


Anthology ID:
DBLP:journals/www/HuaLCTJ20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 3
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2185–2214
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-019-00774-x
DOI:
10.1007/s11280-019-00774-x
DBLP:
journals/www/HuaLCTJ20
BibTeX:
Download