Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 6 »

A general strategy for researches on Chinese "30340(de)" structure based on neural network

Bingqing Shi, Weiguang Qu, Rubing Dai, Bin Li, Xiaohui Yan, Junsheng Zhou, Yanhui Gu, Ge Xu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ShiQDLYZGX20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 6
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2979–3000
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-020-00809-8
DOI:
10.1007/s11280-020-00809-8
DBLP:
journals/www/ShiQDLYZGX20
BibTeX:
Download