Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 6 »

Towards distributed node similarity search on graphs

Tianming Zhang, Yunjun Gao, Baihua Zheng, Lu Chen, Shiting Wen, Wei Guo


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhangGZCWG20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 6
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
3025–3053
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-020-00819-6
DOI:
10.1007/s11280-020-00819-6
DBLP:
journals/www/ZhangGZCWG20
BibTeX:
Download