Main » CCIR » 2021 » Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings »

A Drug Repositioning Method Based on Heterogeneous Graph Neural Network

Yu Wang, Shaowu Zhang, Yijia Zhang, Liang Yang, Hongfei Lin