Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Counterfactual Explainable Recommendation

Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen, Yongfeng Zhang