Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

The Skyline of Counterfactual Explanations for Machine Learning Decision Models

Yongjie Wang, Qinxu Ding, Ke Wang, Yue Liu, Xingyu Wu, Jinglong Wang, Yong Liu, Chunyan Miao