Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Counterfactual Review-based Recommendation

Kun Xiong, Wenwen Ye, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou