Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Topic-aware Heterogeneous Graph Neural Network for Link Prediction

Siyong Xu, Cheng Yang, Chuan Shi, Yuan Fang, Yuxin Guo, Tianchi Yang, Luhao Zhang, Maodi Hu