Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

RxNet: Rx-refill Graph Neural Network for Overprescribing Detection

Jianfei Zhang, Ai-Te Kuo, Jianan Zhao, Qianlong Wen, Erin L. Winstanley, Chuxu Zhang, Yanfang Ye