Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

HORNET: Enriching Pre-trained Language Representations with Heterogeneous Knowledge Sources

Taolin Zhang, Zerui Cai, Chengyu Wang, Peng Li, Yang Li, Minghui Qiu, Chengguang Tang, Xiaofeng He, Jun Huang