Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Open Benchmarking for Click-Through Rate Prediction

Jieming Zhu, Jinyang Liu, Shuai Yang, Qi Zhang, Xiuqiang He