Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Adversarial Learning for Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing

Xuanying Chen, Zhining Liu, Li Yu, Sen Li, Lihong Gu, Xiaodong Zeng, Yize Tan, Jinjie Gu