Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection

Yantao Gong, Cao Liu, Jiazhen Yuan, Fan Yang, Xunliang Cai, Guanglu Wan, Jiansong Chen, Ruiyao Niu, Houfeng Wang