Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Scaling Up Distance-generalized Core Decomposition

Qiangqiang Dai, Rong-Hua Li, Lu Qin, Guoren Wang, Weihua Yang, Zhiwei Zhang, Ye Yuan