Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks

Ziqi Liu, Yue Shen, Xiaocheng Cheng, Qiang Li, Jianping Wei, Zhiqiang Zhang, Dong Wang, Xiaodong Zeng, Jinjie Gu, Jun Zhou