Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

A Conditional Cascade Model for Relational Triple Extraction

Feiliang Ren, Longhui Zhang, Shujuan Yin, Xiaofeng Zhao, Shilei Liu, Bochao Li