Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Binary Code based Hash Embedding for Web-scale Applications

Bencheng Yan, Pengjie Wang, Jinquan Liu, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu, Bo Zheng