Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Contrastive Curriculum Learning for Sequential User Behavior Modeling via Data Augmentation

Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Jing Cai, Yancheng He, Cunxiang Yin, Ji-Rong Wen