Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Self-Supervised Learning on Users' Spontaneous Behaviors for Multi-Scenario Ranking in E-commerce

Yulong Gu, Wentian Bao, Dan Ou, Xiang Li, Baoliang Cui, Biyu Ma, Haikuan Huang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng