Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Large-scale Secure XGB for Vertical Federated Learning

Wenjing Fang, Derun Zhao, Jin Tan, Chaochao Chen, Chaofan Yu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Benyu Zhang