Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning

Dadong Miao, Yanan Wang, Guoyu Tang, Lin Liu, Sulong Xu, Bo Long, Yun Xiao, Lingfei Wu, Yunjiang Jiang