Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Fulfillment-Time-Aware Personalized Ranking for On-Demand Food Recommendation

Haishuai Wang, Zhao Li, Xuanwu Liu, Donghui Ding, Zehong Hu, Peng Zhang, Chuan Zhou, Jiajun Bu