Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Influence Maximization in Multi-Relational Social Networks

Wei Wang, Haili Yang, Yuanfu Lu, Yuanhang Zou, Xu Zhang, Shuting Guo, Leyu Lin