Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Learning to Pack: A Data-Driven Tree Search Algorithm for Large-Scale 3D Bin Packing Problem

Qianwen Zhu, Xihan Li, Zihan Zhang, Zhixing Luo, Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Jia Zeng