Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

GAKG: A Multimodal Geoscience Academic Knowledge Graph

Cheng Deng, Yuting Jia, Hui Xu, Chong Zhang, Jingyao Tang, Luoyi Fu, Weinan Zhang, Haisong Zhang, Xinbing Wang, Chenghu Zhou