Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

MOOCCubeX: A Large Knowledge-centered Repository for Adaptive Learning in MOOCs

Jifan Yu, Yuquan Wang, Qingyang Zhong, Gan Luo, Yiming Mao, Kai Sun, Wenzheng Feng, Wei Xu, Shulin Cao, Kaisheng Zeng, Zijun Yao, Lei Hou, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Bin Xu, Juanzi Li, Jie Tang, Maosong Sun