Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms

Wayne Xin Zhao, Shanlei Mu, Yupeng Hou, Zihan Lin, Yushuo Chen, Xingyu Pan, Kaiyuan Li, Yujie Lu, Hui Wang, Changxin Tian, Yingqian Min, Zhichao Feng, Xinyan Fan, Xu Chen, Pengfei Wang, Wendi Ji, Yaliang Li, Xiaoling Wang, Ji-Rong Wen