Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Learning An End-to-End Structure for Retrieval in Large-Scale Recommendations

Weihao Gao, Xiangjun Fan, Chong Wang, Jiankai Sun, Kai Jia, Wenzhi Xiao, Ruofan Ding, Xingyan Bin, Hui Yang, Xiaobing Liu