Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

From Community Search to Community Understanding: A Multimodal Community Query Engine

Zhao Li, Pengcheng Zou, Xia Chen, Shichang Hu, Peng Zhang, Yumou Zhang, Bingsheng He, Yuchen Li, Xing Tang