Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Jasmine: Exploring the Dependency-Aware Execution on Distributed Shared Memory

Xing Wei, Huiqi Hu, Xuan Zhou, Xuecheng Qi, Weining Qian, Jiang Wang, Aoying Zhou